ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Γεωθερμίας

 

05-10-1973

"Περί Μεταλλευτικού Κώδικος" ΝΔ 210/1973

ΦΕΚ 277 Α

11-9-1984

Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Δυναμικού N.1475/1984

ΦΕΚ 131 A

25-10-1990

Κατάταξη Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες Καθορισμός Περιεχομένου Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κ.άΥ.Α 69269 / 5387

ΦΕΚ 678 Β

21-12-1993

Καθορισμός μισθώματος Γεωθερμικής Ενέργειας Χαμηλής Ενθαλπίας για άμεση χρήση βάσει του καταναλισκομένου Θερμοενεργειακού Δυναμικού του Γεωθερμικού ΡευστούΥ.Α Δ9- Β/Φ.261/31928

ΦΕΚ 958 Β

20-8-1996

Συμπλήρωση της προηγούμενης απόφασης σε ότι αφορά τον τρόπο καθορισμού ύψους εγγυητικών επιστολών μισθώσεων Γεωθερμικών πεδίων κάΥ.Α Δ9 Β Δ/Φ.261/13043

ΦΕΚ 708 Β

29-8-2003

«Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις»Ν3175/03

ΦΕΚ 207 Α

5-2-2004

Χαρακτηρισμός Γεωθερμικών Πεδίων    Δ9Β/Φ166/οικ1508/ΓΔΦΠ374/10/27-1-2004

 

ΦΕΚ 208 Β

11-8-2004

Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από τη Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία

 

ΦΕΚ 1228 Β

19-7-2005

Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας.Δ9Β/Φ166/ 12647/ΓΔΦΠ3557/193/8-7-05

 

ΦΕΚ 1012 Β

7-11-2005

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»Δ9Β/Φ166/ οικ20076/ΓΔΦΠ5258/329/24-10-05

 

ΦΕΚ 1530 B

27- 6 -2006

«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»Ν.3468/06

 

ΦΕΚ 129 Α

24 -10-2006

 

«Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις.» Ν.3498/06

ΦΕΚ 230 Α

28-1-2009

 


Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις Ν. 3734/09

ΦΕΚ 8 Α

2-6-2009

Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της ΧώραςΔ9Β,Δ/Φ166/7859/1392

 

  ΦΕΚ1058 Β

 

24-6-2009

Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών κ.άΥ.Α Δ9Β Δ - Φ166 - οικ.13068 - ΓΔΦΠ2488

ΦΕΚ 1249 Β

8-9-2009

Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της ΧώραςΔ9Β,Δ/Φ166/10365/2085

ΦΕΚ 1946 Β

22-8-2011


Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.N. 4001/2011

ΦΕΚ 179 A

2-11-2011

Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση  γεωθερμικού δυναμικού  γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας.Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211

ΦΕΚ 2450 Β

9-11-2011

Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας.Δ9Β,Δ/φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398

 

ΦΕΚ 2647 Β

 


dte gis

  Περιοχή Συζητήσεων

forum-01

Επισκεψιμότητα

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 32773

QRCode-Επικοινωνία

Είσοδος χρήστη