ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Σχετική Νομοθεσία Λατομεία Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 

                       Βασική Νομοθεσία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

16-10-1986

«Για τη προστασία του περιβάλλοντος» (σχετικά άρθρα 1 & 2 του νόμου), που προέβλεπε την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για οποιαδήποτε επέμβαση στο περιβάλλον και παράλληλα εισήγαγε την έννοια των Ζωνών Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και τις λατομικές δραστηριότητες. Ο νόμος αυτός ενεργοποιήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΚΥΑ) 69269/5387/25-10-1990 (ΦΕΚ 678 θ’) και περιελάμβανε τη κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. Παράλληλα προσδιόριζε το περιεχόμενο της απαιτούμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς επίσης και τα απαιτούμενα για την σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Οι λατομικές εξορυκτικές εργασίες εντάσσονται στην Ομάδα ΙΙ της Α’ κατηγορίας. Τα απαιτούμενα για την ΜΠΕ περιλαμβάνονται στο «Πίνακα 2»

Ν.1650/1986

ΦΕΚ 160 Α

25- 10-1990

«Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986»

Κ.Υ.Α. 69269/5387/

Φ.Ε.Κ. 678B

15-12-1997

Εγκύκλιος Δ10-Β/Φ68/οικ.26054/15-12-1997 «Εγγυητικές επιστολές για αποκατάσταση περιβάλλοντος».

Δ10-Β/Φ68/οικ.26054

 

28-12-98

Για την εναρμόνιση της εθνικής µας νοµοθεσίας µε τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών 92/43/ΕΚ και 97/62/ΕΟΚ «Καθορισµός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»

ΚΥΑ 33318/3028/

ΦΕΚ 1289 Β

08/03/2001

Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης (άρθρο 7 παρ. 1 εδαφ. β Ν.2837/2000).

Δ10/Φ68/οικ.4437.

 

25.04.2002

Σύμφωνα με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 της Ε.Ε,. που επέφερε τροποποιήσεις στο Ν.1650/1986 (ΠΧ. διαδικασία οριοθέτησης θεμάτων για
τα υδατορέματα) και στη συνέχεια ακολούθησαν νέες ΚΥΑ για ρύθμιση θεμάτων αποκέντρωσης στις Περιφέρειες, των διαδικασιών έγκρισης των ΕΠΟ και Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) καθώς και κατηγοριοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Έτσι ανάλογα εάν το λατομείο βρίσκεται εντός ή εκτός λατομικής περιοχής ή στη Φύση 2000 κ.α. ακολουθείται ορισμένη διαδικασία από τις ΠΕΧΩ των Περιφερειών ή από το ΥΠΕΚΑ, από όπου και εκδίδεται κατά περίπτωση η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).

Ν.3010/2002

ΦΕΚ 91 Α

05.08.2002

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 «εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)» [καταργήθηκε με την επόμενη ΥΑ του ΥΠΕΚΑ]

Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/

ΦΕΚ 1022 B

20-3-2003

«Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π. Π. Ε. Α.) και
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε. Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 1650/1986 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις οδηγίες
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»

Κ.Υ.Α. αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104/

Φ.Ε.Κ. 332 Β

 

21-9-2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος

Ν. 4014/2011

ΦΕΚ 209 Α

13-1-2012

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)

              Υ.Α. 1958

ΦΕΚ 21 Β

 


dte gis

  Περιοχή Συζητήσεων

forum-01

Επισκεψιμότητα

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 32780

QRCode-Επικοινωνία

Είσοδος χρήστη