ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

29-12-1979

"Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" με τον οποίο έγινε μια πρώτη προσπάθεια της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, μετά από επιτρεπτές επεμβάσεις του άρθρου 57, σύμφωνα και με τις σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 16 και 45 του ιδίου Νόμου.

Ν.998/79

Φ.Ε.Κ.289Α

24.12.2003

«Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών

Ν.3208/03

ΦΕΚ 303 Α

 

Υπ΄. αριθμ. πρωτ. οικ.181845/ 7475/15.10.85 και 87956/3461/26-9-94 αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας."Αποκατάσταση αργούντων λατομείων

 

 

 

Υπ΄. αριθμ. πρωτ. 60445/575/28-2-96 απόφαση του Υπ. Γεωργίας."Διευκρινήσεις για την αποκατάσταση αργούντων λατομείων"

 

 

 

Υπ΄. αριθμ πρωτ. 102392/4849/9.12.2008 απόφαση Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. "Αποκατάσταση λατομικών χώρων".

 

 

25.9.2009 

Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006

 

     Υ.Α. 39624/2209/Ε103

 

ΦΕΚ 2076Β

24.8.2010

Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Υ.Α. 36259/1757/Ε103

ΦΕΚ 1312 Β

 


dte gis

  Περιοχή Συζητήσεων

forum-01

Επισκεψιμότητα

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 32781

QRCode-Επικοινωνία

Είσοδος χρήστη