ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Σχετική Νομοθεσία Λατομεία Μεταλλευτική Νομοθεσία

 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ/ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ NOMΟΘΕΣΙΑ

 

 

5-10-1973

Περί  Μεταλλευτικού Κώδικος και οι τροποποιήσεις αυτού.

Ν.210-1973

Φ.Ε.Κ.277Α

1-9-1977

Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων

Ν. 669/77

ΦΕΚ 241 Α

16.4.1979

Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων

Π.Δ. 285

Φ.Ε.Κ 83Α

11-04-1984

Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις

Ν.1428/84

ΦΕΚ 43 Α

15-02-1993

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984

Ν.2115/93   

ΦΕΚ 15 Α

07-04-1999

Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις

Ν 2702/1999

ΦΕΚ70 Α

03-08-2000

Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις

Ν 2837/2000  

ΦΕΚ 178 Α

9-10-2001

Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις (παρ. Β άρθρου 9)

Ν. 2947/01

ΦΕΚ-228 Α

28-6-2002

Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ν.3028/2002

ΦΕΚ 153 Α

20-4-2005

Ελεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προιόντων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρα 13 και 17) για λατομεία

Ν.3335 /2005

Φ.Ε.Κ 95Α

14-6-2011

Ο (νέος) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

Κ.Μ.Λ.Ε 2011- Δ7/Α/οικ.12050/2223

ΦΕΚ 1227 Β

22-8-2011

Παρεμβάσεις που αφορούν τον Ορυκτό Πλούτο της Χώρας   -άρθρα 178,181,182 κλπ-

N. 4001/2011

ΦΕΚ 179

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, TOY ΚΜΛΕ,

Ν. 669/77, και Ν. 1428/84

 

9.7.1984

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών

Υ.Α. 11-5η/Φ6.1/οικ. 9469/1984

ΦΕΚ 454/Β

16.7.1984

Καθορισμός των προδιαγραφών για τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης του άρθρου 9 § 4 του ν. 1428/84 (43/Α) και της διαδικασίας για την έγκρισή της

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9468/1984 

ΦΕΚ 466/Β

16.7.1984

Καθορισμός των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης & λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9464/1984  

ΦΕΚ 469/Β

24.6.1985

Καθορισμός του ύψους αμοιβής των μελετητών για τη σύνταξη των Τεχνικών Μελετών νέων Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

Υ.Α. ΙΙ 5η/Φ6.0/6961/85

ΦΕΚ 387 Β

2.4.1993

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομικών χώρων ή χώρων ν.π.δ.δ.

Υ.Α. Δ10/Φ68/6812/1993

ΦΕΚ 221/Β

31.12.2001

Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1428/84

Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21802/2001 

ΦΕΚ 1755Β

31.12.2001

Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 669/77

Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21803/2001       

ΦΕΚ 1755Β

31.12.2001

Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ 210/73 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 274/76

Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21804/2001

ΦΕΚ 1755Β

31.12.2001

Αναπροσαρμογή των ετησίων πάγιων μισθωμάτων των συμβάσεων μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 669/77.

Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21805/2001

ΦΕΚ 1755/Β

9-6-2005

 Απόφαση του τ. Υφυπουργού Ανάπτυξης «Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών»

Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915/

ΦΕΚ 780 Β

30-12-2005

 

7-12-93

 

18.12.2000

 

8.6.2005

Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπ’ αριθ. Δ10/Φ/68/οικ.30842/7-12-93 (917/Β) «όροι και διαδικασία εκμισθώσεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.Υ.Α. Δ10/Β/Φ68/οικ.17611/2000 (ΦΕΚ 1545/Β`/18.12.2000) και Δ10/Β/Φ68/οικ. 10693/3065/8.6.2005 (ΦΕΚ 821/Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης

Υ.Α. Δ10/Β/Φ.68/οικ.25006/6127

 

Δ10/Φ/68/οικ.30842

 

Υ.Α. Δ10/Β/Φ68/οικ.17611

 

Δ10/Β/Φ68/οικ. 10693/3065

ΦΕΚ-1925/Β

 

ΦΕΚ 917/Β

 

ΦΕΚ 1545/Β

 

ΦΕΚ 821/Β

          7-9-2011

        11-8-2004

 

Η με Αριθμ . Δ7/19488/11 τροποποίηση της αριθ. Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213/ 4-8-2004 ΚΥΑ  «Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία» (ΦΕΚ 1228/Β/11-8-2004).

Αριθμ. Δ7/19488/11

Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213/ 4-8-2004 ΚΥΑ

ΦΕΚ 1986 Β

ΦΕΚ1228Β

17-10-2011

Αναπροσαρμογή των ετησίων πάγιων μισθωμάτων των συμβάσεων μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 669/77

Δ7/οικ.21909/4001

ΦΕΚ 2331Β

9-2-2012

Η με Αρ. 1264/19-1-2012 τροποποίηση της παραπάνω  με Αριθμ . Δ7/19488/11 τροποποίηση της αριθ. Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213/ 4-8-2004 ΚΥΑ  «Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία» (ΦΕΚ 1228/Β/11-8-2004).

Αρ. 1264/19-1-2012 

ΦΕΚ 230 Β

 

 

 

 

 

 


dte gis

  Περιοχή Συζητήσεων

forum-01

Επισκεψιμότητα

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 32775

QRCode-Επικοινωνία

Είσοδος χρήστη