ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Αδρανή

E-mail Εκτύπωση PDF

 

 

05-10-1973

Στον ΜΚ γίνεται κατ’ αρχήν διάκριση σε μεταλλευτικά και λατομικά ορυκτά. Ο ΜΚ αφορά κύρια στα μεταλλικά ορυκτά, ενώ γίνεται μικρή μόνον αναφορά σε ορισμένα θέματα για τα αδρανή υλικά όπως π.χ. η καταβολή αναλογικού μισθώματος στον ιδιοκτήτη της εκτάσεως κλπ.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [ΝΔ 210/1973 "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος"]

ΦΕΚ 277 Α

21-7-1976

«Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών και απαγορεύσεως εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων εις περιοχή του Πεντελικού όρους», στον οποίο αναφέρεται η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού λατομικών περιοχών (άρθρο 9), ύστερα από σχετική γνωμοδότηση όπως προβλέπεται στο νόμο αυτό.

Ν.386/1976

ΦΕΚ188Α

1-9-1977

Aποτελεί συμπλήρωμα του παλαιότερου του Ν.210/1973 και αφορά στα λατομικά ορυκτά, τα οποία διακρίνονται σε βιομηχανικά ορυκτά, μάρμαρα και αδρανή υλικά. Ο νόμος αυτός αναφέρεται μόνον στην αδειοδότηση των βιομηχανικών ορυκτών και των μαρμάρων

Ν. 669/77  Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων

ΦΕΚ 241 Α

 

 

11-04-1984

 

 

15-02-1993

 07-04-1999

 

 

20.4.2005

 

Σύμφωνα με το Ν. 1428/1984 θα έπρεπε εντός πέντε (5) ετών να γίνει ο καθορισμός των λατομικών περιοχών για όλη την Ελλάδα. Εφόσον δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει εφικτό, τότε η έκταση θα έπρεπε να αποχαρακτηρισθεί με απόφαση του νομάρχη. Επειδή τελικά ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη απαιτήθηκαν διαδοχικές πενταετείς παρατάσεις με τον Ν.2115/93 [ΦΕΚ 15 /Α/1993(15-02-1993)   που τροποποίησε και ορισμένα άλλα άρθρα του Ν. 1428/1984 και στη συνέχεια με τους Ν 2702/1999 [ΦΕΚ70/Α/1999(07-04-1999) και τον Ν. 3335/2005  (ΦΕΚ 95/Α`/20.4.2005) . Πάντως παρά τις συνεχείς παρατάσεις, ακόμη και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθορισμού λατομικών περιοχών για όλο τον Ελληνικό χώρο. Πολλές από αυτές που καθορίσθηκαν έχουν ήδη αρθεί σε ποσοστό 25,5% (Π.Τζεφέρης, 2009), είτε από το Νομάρχη είτε λόγω προσφυγών στο ΣτΕ και ως εκ τούτου θα πρέπει να επανακαθορισθούν με ορθολογικότερα κριτήρια.

 

 

Ν.1428/84  "Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις

 

Ν.2115/93

 

Ν 2702/1999 

 

 

Ν. 3335/2005 

ΦΕΚ 43Α

ΦΕΚ 15 Α

 

ΦΕΚ 70 Α

 

 

ΦΕΚ 95Α

29.6.84

Περί υποβολής στοιχείων δραστηριότητας από τους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών.

Υ.Α. 9373/1984

ΦΕΚ 736 Β

9.7.1984

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών.

Υ.Α. 11-5η/Φ6.1/οικ. 9469/1984 

ΦΕΚ 454 Β

16.7.1984

Καθορισμός των προδιαγραφών για τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης του άρθρου 9 § 4 του ν. 1428/84 (43/Α) και της διαδικασίας για την έγκρισή της

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9468/1984 

ΦΕΚ 466 Β

16.7.1984

Καθορισμός των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης & λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών.

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9464/1984  

ΦΕΚ 469 Β

2.4.1993

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομικών χώρων ή χώρων ν.π.δ.δ.

Υ.Α. Δ10/Φ68/6812/1993  

ΦΕΚ 221 Β

03-08-2000

Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις"

Ν 2837/2000 

ΦΕΚ 178Α

30-10-2003

Τροποποίηση του Ν.2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις.

Ν 3190/2003

ΦΕΚ 249 Α

09-06-2005

Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών.

Υ.Α. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915

ΦΕΚ 780 Β

 

21-12-1993

18-12- 2000

17-1-2003

8-6-2005

 

     30-12-2005

Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπ’ αριθ. Δ10/Φ/68/οικ.30842/7-12-93 (917/Β) «όροι και διαδικασία εκμισθώσεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.Υ.Α. Δ10/Β/Φ68/οικ.17611/2000 (ΦΕΚ 1545/Β`/18.12.2000) , τις υπ’ αρ.Υ.Α. Δ10/Β/Φ68/οικ.165/63 (ΦΕΚ 24/Β`/17.1.2003)και Δ10/Β/Φ68/οικ. 10693/3065/8.6.2005 (ΦΕΚ 821/Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

Δ10/Φ/68/οικ.30842

Δ10/Β/Φ68/οικ.165/63

Υ.Α. Δ10/Β/Φ68/οικ.17611

Δ10/Β/Φ68/οικ. 10693/3065

 Δ10/Β/Φ.68/οικ.25006/6127

 

ΦΕΚ 917 Β

ΦΕΚ 24 Β

ΦΕΚ 1545 Β

ΦΕΚ 821 Β

 

ΦΕΚ 1925 Β

26-5-2005

Τροποποίηση της Δ10/Φ68/οικ.4437 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Γεωργίας «Προδιαγραφές και Χρονοδιαγράμματα ειδικής μελέτης αποκατάστασης (αρθρο 7,παρ.1,εδαφ.β,ν2837/2000)».

Δ10/Β/Φ.68/οικ.9725/2842

ΦΕΚ 713 Β

24-8-2010

Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Υ.Α. 36259/1757/Ε103/

ΦΕΚ 1312 Β

14-6-2011

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Ερευνών

Δ7/Α/οικ.12050/2223

ΦΕΚ 1227Α

22-8-2011

 Παρεμβάσεις που αφορούν τον Ορυκτό Πλούτο της Χώρας  [άρθρα 178,181,182 κλπ]

N. 4001/2011

ΦΕΚ 179Α

25-11-2011

Ρυθμίσεις για τα λατομεία στο "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις" [άρθρα 53 για λατομεία Αράξου και άρθρο 58 για σχιστολιθικές πλάκες]

Ν. 4030/2011

ΦΕΚ 249Α

 

Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης (άρθρο 7 παρ. 1 εδαφ. β Ν.2837/2000).

Δ10/Φ68/οικ.4437 08/03/2001.

 

 

Δυνατότητα αποκομιδής υλικών μη λειτουργούντος δημοσίου λατομείου.

471 / 2007 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ΄)

 

 

Λατομεία. Παραχώρηση κατά κυριότητα δημόσιας δασικής εκτάσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 παρ.5 εδαφ.γ’ του Ν 998/1979.

440 / 2004 ΓνΝΣΚ

 

 

Αυτοδίκαιη Παράταση Συμβάσεων Μίσθωσης σε εικοσαετία.

120 / 2004 Ατ.ΓνΝΣΚ

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2013 13:02  


dte gis

  Περιοχή Συζητήσεων

forum-01

Επισκεψιμότητα

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 32778

QRCode-Επικοινωνία

Είσοδος χρήστη