ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

7-10-1994

Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις.

N2224-1994

ΦΕΚ 168Α

28-8-1996

Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής.

Υ.Α Δ6-Φ1-οικ.13129

ΦΕΚ766Β

22-12-1999

Απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων  ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις.

N2773-1999

ΦΕΚ 286Α

5-8-2002

Κατάταξη δημοσίων και  Ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002.

Υ.Α  Η.Π 15393-2332

ΦΕΚ 1022Β

26-5-2006

Διαδικασία Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) έργων  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 1του Ν.3010/2002

Υ.Α οικ104247-ΕΥΠΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ

ΦΕΚ 663Β

27-6-2006

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις.

N.3468-2006

ΦΕΚ129Α

3-4-2007

Κανoνισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

Υ.Α Δ6-Φ1-οικ5707

ΦΕΚ 448Β

10-7-2007

Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Υ.Α Δ6-Φ1-οικ.13310

ΦΕΚ1153Β

3-12-2008

Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

Υ.Α 49828

ΦΕΚ 2464Β

28-1-2009

Προώθηση συμπαραγωγής δύο η περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.

N 3734 -2009

ΦΕΚ 8Α

04.06.2010

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Accelerating the development of Renewable Energy Sources to deal with climate change and other regulations addressing issues under the authority of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change.

Νόμος 3851

 

 

 

Law 3851/2010

ΦΕΚ 85 Α

12.07.2010

Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

ΦΕΚ 1049 Β 12.07.2010

ΦΕΚ 1049 Β

19.07.2010

Οδηγίες εφαρμογής διατάξων του Ν. 3851/2010 σχετικά με το άρθρο 2 παρ. 1 – κριτήριο ι) και  το άρθρο 15 παρ. 3, προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

ΑΥ/Φ1/οικ.14586  

 

6-9-2010

Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των μη Διασυνδεδεμένων Νήσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.3 του Ν.3468/2006 όπως ισχύει πλήν ηλιοθερμικών και Υβριδικών σταθμών

Υ.Α 17149/2010

ΦΕΚ 1497Β

06.09.2010

Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών.

Α.Υ/Φ1/οικ.17149

ΦΕΚ 1497 Β

06.09.2010

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

Απ. Αρ. 36720 

ΦΕΚ 376 ΑΑΠ

07.09.2010

 Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας.

Απ. Αρ. 168040  

ΦΕΚ 1528 Β

22.09.2010


Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Απ. Αρ. 40158

ΦΕΚ 1556 Β


22-09-2010

 

04.06.2010

Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών  Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτηρίων.

 
Α.Υ./Φ1/οικ.18513 

 

ΦΕΚ Β 1079/04-06-2010


ΦΕΚ 1557 Β 

 
ΦΕΚ Β 1079

 

11.10.2010

Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Aποφ. Φ1 οικ.19598

ΦΕΚ 1630 Β

14.10.2010

Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.(Άρθρο 30 "Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής", Άρθρο 29 "Θέματα Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας")

Νόμος 3889

ΦΕΚ 182Α

21.10.2010

Κατάργηση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.7037/24.03.2008. 

ΑΥ/Φ1/οικ.19384

Αποφ. Δ6/Φ1/οικ.7037/         

ΦΕΚ 1674 Β

 

ΦΕΚ 707Β 22-5-2008

03.12.2010

Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24839

ΦΕΚ 1901 Β

03.12.2010

Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε.

 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24840

ΦΕΚ 1900 B

16.12.2010

Ερμηνευτική εγκύκλιος διατάξεων ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928

 

22.12.2010

Ενοποίηση των διατάξεων του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους Ν. 3734/2009, Ν. 3851/2010, Ν. 3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοπ. Ν.3468/2006

Ενοποίηση διατάξεων Ν 3468/2006

31.12.2010

Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την Έγκριση Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904

ΦΕΚ 2143 Β

01.02.2011

 

Τροποποίηση της με αριθμ. 168040/03−09−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας»

Αρ. 072528

ΦΕΚ 102 Β

21.02.2011

Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων-επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών.

 

Τροποποίηση της υπʼ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η υπʼαρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση  ως  προς την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην  πολεοδομική νομοθεσία.

 

Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων-επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών. Τροποποίηση της υπʼ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η υπʼαρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση  ως  προς την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην  πολεοδομική νομοθεσία. Η απόφαση «Ορισμός διαδικασίας για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ΥΑ 249565/ΦΕΚ Β 1722/03-11-2010», καταργείται.

Αριθμ.134416

ΦΕΚ 273 Β

14.03.2011

Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος

Αριθμ.134430

ΦΕΚ 392 Β

 

14.04.2011

Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια.

Υ.Α. 9154

ΦΕΚ 583 Β

17-6-2011

Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις.

N3983-2011

ΦΕΚ 144Α

22-8-2011

Για την λειτουργία ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

N4001-2011

ΦΕΚ 179Α

23.09.2011

Τροποποίηση της υπʼ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η υπʼαρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση  ως  προς την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην  πολεοδομική νομοθεσία.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ. 18018  

ΦΕΚ 2132 Β

25-10-2011

Κανονισμός Παραγωγής Αδειών Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης  (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)

Υ.Α.Π.Ε. / Φ1/14810

ΦΕΚ 2373 Β

13-2-2012

Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος

Ν 4042

ΦΕΚ 24

21-9-2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση Έργων Ν 2014 ΦΕΚ 209
 12-11-2012  Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής  Ν 4093  ΦΕΚ 222
 30-3-2012  Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσημες πηγές  Ν 4062  ΦΕΚ 70

 

 


dte gis

  Περιοχή Συζητήσεων

forum-01

Επισκεψιμότητα

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 32777

QRCode-Επικοινωνία

Είσοδος χρήστη