ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Γενική Νομοθεσία

Εκτύπωση

 

9-2-2007

Κύρωση του κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών & Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

N.3528/2007

Φ.Ε.Κ.26Α

7-6-2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ν.3852/2010

ΦΕΚ 87 Α

9-2-2011

Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Δνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων, Ελέγχου Κατασκευής έργων, Τεχνικού Ελέγχου , Υδάτων καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων Αυτών ,της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Αρ. απ. οικ.707/22-1-2011

ΦΕΚ 130Β

27-12-2010

«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης»

Π.Δ. 142

ΦΕΚ 235Α

 

Κώδικας  Επικοινωνίας Δημοσίων Υπαλλήλων

 

 

 


dte gis

  Περιοχή Συζητήσεων

forum-01

Επισκεψιμότητα

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 32774

QRCode-Επικοινωνία

Είσοδος χρήστη